عنوان پروژه:باران-اتوبان باقری
متراژ:۹۸متر
سال ساخت:۱۳۹۲