همانطور كه ميدانيد سختيه چوب به چند نوع عامل ربط داره آب دما ارتفاع سختيه خاك و مقدار مواد معدنى مقدار بارندگى
كه همه ى اين موارد در مناطق مختلف با هم فرق دارن و حتى در طول سال هم متغير هستند معمولا درختان خط استوا به خاطر باران فراوان و گرما از آب خالص ترى تغذيه ميكنند و چوب نرمترى دارند آب باران خاك را سست و بافت آهكيه خاك را كم ميكند و آهك شسته شده خاك توسط باران وارد آبهاى زيرزمينى شده و در غارها تبديل به آبسنگ ميشود وبه دليل فراوان بودن آب ريشه درختان افشان بوده و به عمق زمين نفوض نميكند در نتيجه چوب درخت نرمتر است همانطور كه جناب عباسى گفتند كلسيم منيزيم و كربنات هيدروژنى موجود در آب باعث سختيه آن ميشود در مناطق گرمسيرى و كم باران درختان از آب زيرزمينى تغذيه ميكنند و مواد سخت آب رو به داخل آوندهاى خود ميكشند كه باعث سخت تر شدن چوب ميشود در طول سال مقدار سختيه آب متغير هست كه اگر به دواير ساليانه درخت دقت كنيد داخل آن به رنك روشنتر و بيرون آن به رنگ تيره تر هست كه نشاندهنده يك سال بارندگى سرما و گرما هست كه رنگ روشن از بهار شروع ميشه و رنگ تيره به زمستان ختم ميشه
در مناطق كوهستانى به خاطر مواد معدنيه زياد كه در كوهستان وجود دارد و بارندگي بيشتر به صورت برف هست و زمين بيشتر سنگلاخ هست تا خاك رنگ چوب تيره تر و سخت تر ميشود
اين كلسيم و منيزيم موجود در آب گاهى به شكل توده بسيار كوچك در آوند گياه جمع ميشود كه اين توده ها به صورت جوشهايى در چوب ديده ميشود كه نجارهاى ما به آن آهنك ميگويند كه شبيح همان سنگ كليه در انسانها هست (رسوب كلسيوم ) كه وقتى با تيغ نجارى برخورد ميكند ايجاد جرقه ميكند از اين مواد بسيار زياد در چوب موجود هست كه به دليل اينكه درخت مواد معدنى را دفع نميكند تا پايان عمر در خود نگه ميدارد و اين مواد مثل برخورد سنگ با شيشه و بدنه اتومبيل كه در جاده ها ميبينيم تيغ مارو كند و لبپر ميكنند سختيه تنگستن از اين مواد بيشتر هست ولى به خاطر ترد بودن آن و سرعت برخورد بر سختيه تنگستن چيره ميشوند.